AL-ProTech Instalacje Elektryczne

WYKONYWANIE POMIARÓW - WYMAGANIA PRAWNE

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07 pomiary elektryczne dzielimy na:
• sprawdzenia odbiorcze
• sprawdzenia okresowe
Zgodnie z tą normą instalacja elektryczna powinna być sprawdzana podczas montażu i po jego ukończeniu, przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji.
Osoba dokonująca przeglądów i pomiarów powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i być kompetentna w zakresie sprawdzeń (uprawnienia G1 E+D).
Wykonywanie pomiarów - wymagania prawne
Rodzaje i częstotliwość wykonywania pomiarów

RODZAJE I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA POMIARÓW

Rodzaj pomieszczenia Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Rezystancja izolacji
O wyziewach żrących 1 rok 1 rok
Zagrożone wybuchem 1 rok 1 rok
Otwarta przestrzeń 1 rok 5 lat
Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100%,
wilgotne przejściowo 75-100%
1 rok 5 lat
Gorące o temperaturze powietrza
ponad 35 stopni C
1 rok 5 lat
Zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi
(ZL I, ZL II, ZL III)
5 lat 1 rok
Zapylone 5 lat 5 lat
Pozostałe nie wymienione 5 lat 5 lat

POMIARY WYKONYWANE PODCZAS SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH

W czasie wykonywania sprawdzeń instalacji elektrycznych wykonywane są w zależności od potrzeb następujące pomiary:
• ciągłość przewodów
• rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
• ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej
• rezystancja/impedancja podłóg i ścian
• samoczynne wyłączenie zasilania
• ochrona uzupełniająca
• sprawdzenie biegunowości
• sprawdzenie kolejności faz
• próby funkcjonalne i operacyjne
• spadek napięcia
Pomiary wykonywane podczas sprawdzeń odbiorczych i okresowych
instalacje i urzadzenia piorunowe uziemienia

INSTALACJE I URZĄDZENIA PIORUNOWE, UZIEMIENIA

Ochrona odgromowa to nie tylko instalacja na elewacji budynku, której stan łatwo ocenić i kontrolować, ale również część podziemna, która pełni bardzo ważną funkcję odprowadzenia prądu do ziemi. Uziomy są narażone ze wzglądu na ich położenie w ziemi na korozję a co za tym idzie utratę możliwości skutecznego odprowadzenia prądu.

Aby zapewnić skuteczną ochronę przeciwporażeniową i odgromową należy regularnie wykonywać pomiary, a w razie konieczności naprawę uziemień, najlepiej z zastosowaniem materiałów najbardziej odpornych na korozję tzn. miedziowanych uziomów.
Projekt i wykonanie strony AL-ProTech © 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.